Podmienky používania

Dátum poslednej aktualizácie: 3. marca 2023

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky používania. Webová lokalita, vrátane akýchkoľvek súvisiacich mobilných aplikácií a funkcií, je riadená spoločnosťou Inboxlab, Inc. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých používateľov, ktorí pristupujú alebo používajú webovú lokalitu, vrátane prispievateľov obsahu, informácií alebo služieb. Vstupom na webovú stránku alebo jej používaním vyhlasujete, že ste si prečítali tieto Podmienky používania a súhlasíte s nimi. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani ju používať.

Upozorňujeme, že časť „Riešenie sporov“ tejto zmluvy obsahuje ustanovenia upravujúce spôsob riešenia sporov medzi vami a Inboxlab, vrátane rozhodcovskej zmluvy, ktorá bude vyžadovať, aby boli spory predložené na záväznú a konečnú arbitráž. Ak sa nerozhodnete odstúpiť od rozhodcovskej zmluvy, vzdávate sa svojho práva riešiť spory alebo nároky na súde a súdne konanie pred porotou.

Akýkoľvek spor, nárok alebo žiadosť o nápravu týkajúcu sa vášho používania stránky sa bude riadiť a interpretovať podľa zákonov štátu Colorado v súlade s americkým federálnym zákonom o arbitráži.

Niektoré Služby môžu podliehať dodatočným podmienkam, ktoré budú buď uvedené v týchto Podmienkach používania, alebo vám budú predstavené pri registrácii na používanie Služby. Ak dôjde ku konfliktu medzi Podmienkami používania a Doplnkovými podmienkami, budú mať vo vzťahu k danej Službe prednosť Doplnkové podmienky. Podmienky používania a akékoľvek Doplnkové podmienky sa spoločne označujú ako „Zmluva“.

Upozorňujeme, že Zmluvu môže spoločnosť kedykoľvek podľa vlastného uváženia upraviť. Ak dôjde k zmenám, Spoločnosť poskytne aktualizovanú kópiu Podmienok používania na Webovej stránke a v rámci Aplikácie a akékoľvek nové Doplnkové podmienky budú prístupné z dotknutej Služby na Webovej lokalite alebo v rámci Aplikácie. Okrem toho bude zodpovedajúcim spôsobom upravený dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti Podmienok používania. Spoločnosť môže vyžadovať váš súhlas s aktualizovanou Zmluvou určeným spôsobom predtým, ako budete môcť ďalej používať Webovú stránku, Aplikáciu a/alebo Služby. Ak po prijatí upozornenia nesúhlasíte s akoukoľvek zmenou (zmenami), musíte prestať používať Webovú stránku, Aplikáciu a/alebo Služby. Ak budete pokračovať v používaní webovej stránky a/alebo služieb po takomto upozornení, znamená to, že súhlasíte so zmenami. Ak chcete zostať informovaní, pravidelne kontrolujte webovú stránku, aby ste si prečítali aktuálne podmienky.

Ak chcete používať Služby a Vlastnosti spoločnosti, musíte dodržiavať podmienky Zmluvy. Webová lokalita, aplikácia, služby a všetky informácie a obsah na nich dostupný sú celosvetovo chránené autorskými právami. Na základe zmluvy vám spoločnosť udeľuje obmedzenú licenciu na reprodukciu častí vlastností spoločnosti len pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Vaše právo na používanie akéhokoľvek majetku spoločnosti podlieha podmienkam zmluvy, pokiaľ spoločnosť neuvedie inak v samostatnej licencii.

Aplikačná licencia. Môžete si stiahnuť, nainštalovať a používať kópiu Aplikácie na jedinom mobilnom zariadení alebo počítači, ktorý vlastníte alebo ovládate na osobné alebo interné obchodné účely, pokiaľ budete dodržiavať Zmluvu. Beriete však na vedomie, že vlastnosti spoločnosti sa vyvíjajú a Spoločnosť ich môže kedykoľvek aktualizovať, s upozornením alebo bez neho.

Určité obmedzenia. Práva, ktoré vám udeľuje zmluva, podliehajú určitým obmedzeniam. Napríklad nie je dovolené licencovať, predávať, prenajímať, prenášať, prideľovať, reprodukovať, distribuovať, hostiť alebo inak komerčne využívať akúkoľvek časť majetku spoločnosti vrátane webovej stránky. Taktiež máte zakázané upravovať, prekladať, prispôsobovať, spájať, vytvárať odvodené diela, rozoberať, dekompilovať alebo spätne analyzovať akúkoľvek časť majetku spoločnosti, okrem prípadov, keď sú tieto činnosti výslovne povolené príslušnými zákonmi.

Okrem toho nesmiete používať žiadny manuálny alebo automatizovaný softvér, zariadenia alebo iné procesy na zoškrabovanie alebo sťahovanie údajov z akýchkoľvek webových stránok obsiahnutých na webovej lokalite, s výnimkou verejných vyhľadávacích nástrojov, ktoré môžu používať pavúky na kopírovanie materiálov z webovej lokality výlučne na tento účel. vytváranie verejne dostupných vyhľadávateľných indexov takýchto materiálov. Nebudete pristupovať k vlastnostiam spoločnosti, aby ste vytvorili podobnú alebo konkurenčnú webovú stránku, aplikáciu alebo službu, ani nebudete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať alebo prenášať akúkoľvek časť vlastníctva spoločnosti v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami. , pokiaľ to Zmluva výslovne nepovoľuje.

Materiály tretích strán. Ako súčasť vlastností spoločnosti môžete mať prístup k materiálom, ktoré sú hosťované inou stranou. Súhlasíte s tým, že k týmto materiálom pristupujete na vlastné riziko a že spoločnosť nemôže tieto materiály monitorovať.

Registrácia:

Ak chcete získať prístup k určitým funkciám vlastností spoločnosti, možno sa budete musieť stať registrovaným používateľom („Registrovaný používateľ“). Registrovaný používateľ je niekto, kto si predplatil Služby, zaregistroval si účet vo vlastnostiach spoločnosti („účet“) alebo má platný účet v službe sociálnej siete („SNS“), prostredníctvom ktorej sa používateľ pripojil k vlastnostiam spoločnosti. („Účet tretej strany“).

Ak pristupujete k vlastnostiam spoločnosti prostredníctvom SNS, môžete prepojiť svoj účet s účtami tretích strán tak, že spoločnosti umožníte prístup k vášmu účtu tretej strany, ako to umožňujú príslušné zmluvné podmienky upravujúce vaše používanie každého účtu tretej strany. Udelením prístupu Spoločnosti k akémukoľvek Účtu tretích strán beriete na vedomie, že Spoločnosť môže pristupovať, sprístupňovať a uchovávať akýkoľvek Obsah prístupný prostredníctvom Vlastností spoločnosti, ktorý ste poskytli a uložili na váš Účet tretej strany („Obsah SNS“), tak, aby bola dostupná vo vlastnostiach spoločnosti a prostredníctvom nich prostredníctvom vášho účtu.

Registráciou účtu súhlasíte s tým, že poskytnete presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako to vyžaduje registračný formulár, vrátane vašej e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu („Registračné údaje“). Registračné údaje musíte udržiavať a bezodkladne aktualizovať, aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Zodpovedáte za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú v rámci vášho účtu, a súhlasíte s tým, že budete svoj účet monitorovať, aby ste obmedzili používanie neplnoletými osobami a prijali plnú zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené používanie majetku spoločnosti neplnoletými osobami.

Svoj účet ani heslo nesmiete s nikým zdieľať a súhlasíte s tým, že spoločnosť okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, alebo ak má spoločnosť dôvodné podozrenie, že akékoľvek informácie, ktoré poskytnete, sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, spoločnosť má právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie majetku spoločnosti.

Súhlasíte s tým, že si nevytvoríte účet s použitím falošnej identity alebo informácií alebo v mene niekoho iného ako vy. Súhlasíte tiež s tým, že v danom čase nebudete mať viac ako jeden účet na platformu alebo SNS. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstrániť alebo získať späť akékoľvek používateľské mená, vrátane tvrdení tretej strany, že používateľské meno porušuje práva tretej strany. Súhlasíte s tým, že si nevytvoríte účet ani nebudete používať vlastnosti spoločnosti, ak vás spoločnosť v minulosti odstránila alebo vám v minulosti zakázali prístup do akéhokoľvek vlastníctva spoločnosti.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudete mať žiadne vlastnícke ani iné majetkové podiely na svojom účte a že všetky práva na váš účet sú a navždy budú vo vlastníctve Spoločnosti a budú nadobúdané v prospech spoločnosti.

Musíte poskytnúť všetko vybavenie a softvér potrebný na pripojenie k vlastnostiam spoločnosti, vrátane, ale nie výlučne, mobilného zariadenia, ktoré je vhodné na pripojenie a používanie majetku spoločnosti v prípadoch, keď Služby ponúkajú mobilný komponent. Ste výhradne zodpovední za akékoľvek poplatky, vrátane poplatkov za internetové pripojenie alebo mobilné pripojenie, ktoré vám vzniknú pri prístupe k nehnuteľnostiam spoločnosti.

ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH.

Typy obsahu. Beriete na vedomie, že za všetok obsah, vrátane majetku spoločnosti, zodpovedá výlučne strana, ktorá takýto obsah vytvorila. To znamená, že vy, nie spoločnosť, nesiete plnú zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prispejete, nahráte, odošlete, odošlete, pošlete e-mailom, prenesiete alebo inak sprístupníte (ďalej len „sprístupnenie“) prostredníctvom vlastníctva spoločnosti („váš obsah“). Podobne ste vy a iní používatelia majetku spoločnosti zodpovední za všetok užívateľský obsah, ktorý vy a oni sprístupníte prostredníctvom majetku spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov stanovujú naše postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov a bezpečnosti používateľského obsahu a sú tu zahrnuté formou odkazu. Žiadna povinnosť zobrazovať obsah pred obrazovkou. Aj keď si Spoločnosť vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia predbežne skontrolovať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek používateľský obsah vrátane vášho obsahu, beriete na vedomie, že spoločnosť nie je povinná tak urobiť. Uzavretím zmluvy súhlasíte s takýmto monitorovaním. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že neočakávate súkromie týkajúce sa prenosu vášho obsahu, vrátane chatu, textovej alebo hlasovej komunikácie. Ak spoločnosť predbežne preverí, odmietne alebo odstráni akýkoľvek obsah, urobí tak vo svoj prospech, nie vo váš prospech. Spoločnosť má právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje dohodu alebo je inak nežiaduci. Skladovanie. Pokiaľ spoločnosť písomne ​​nesúhlasí inak, nemá žiadnu povinnosť uchovávať akýkoľvek váš obsah, ktorý sprístupníte vo vlastníctve spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za vymazanie alebo presnosť akéhokoľvek Obsahu, vrátane Vášho Obsahu, zlyhanie pri ukladaní, prenose alebo prijímaní prenosu Obsahu, ani za bezpečnosť, súkromie, ukladanie alebo prenos inej komunikácie zahŕňajúcej používanie Vlastníkov spoločnosti. Niektoré Služby vám môžu umožniť obmedziť prístup k vášmu obsahu. Za nastavenie vhodnej úrovne prístupu k Vášmu obsahu nesiete výhradnú zodpovednosť. Ak nevykonáte výber, systém môže predvolene použiť svoje najprípustnejšie nastavenie. Spoločnosť môže vytvoriť primerané limity na používanie a ukladanie Obsahu vrátane Vášho Obsahu, ako sú limity veľkosti súboru, úložného priestoru, kapacity spracovania a iné limity, ako je popísané na Webovej stránke alebo určené Spoločnosťou podľa vlastného uváženia.

VLASTNÍCTVO.

Vlastníctvo nehnuteľností spoločnosti. Okrem vášho obsahu a používateľského obsahu si spoločnosť a jej dodávatelia ponechajú všetky práva, nároky a podiely na nehnuteľnostiach spoločnosti. Súhlasíte s tým, že neodstránite, nezmeníte ani nezakryjete žiadne autorské práva, ochranné známky, servisné značky alebo iné oznámenia o vlastníckych právach, ktoré sú súčasťou akéhokoľvek majetku spoločnosti alebo ktoré ho sprevádzajú.

Vlastníctvo iného obsahu. S výnimkou vášho obsahu beriete na vedomie, že nemáte žiadne právo, nárok ani záujem na obsah, ktorý sa zobrazuje na alebo v majetku spoločnosti.

Vlastníctvo vášho obsahu. Ponechávate si vlastníctvo svojho obsahu. Keď však zverejňujete alebo zverejňujete svoj obsah na alebo vo vlastnostiach spoločnosti, vyhlasujete, že vlastníte a/alebo máte bezplatné, trvalé, neodvolateľné, celosvetové, nevýlučné právo (vrátane akýchkoľvek morálnych práv) a licenciu na používanie, licencovať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, získavať príjmy alebo iné odmeny a oznamovať verejnosti, vykonávať a zobrazovať váš obsah (celkom alebo čiastočne) po celom svete a/alebo začleňovať v iných dielach v akejkoľvek forme, médiách alebo technológiách, ktoré sú teraz známe alebo neskôr vyvinuté, po celú dobu platnosti akéhokoľvek celosvetového práva duševného vlastníctva, ktoré môže existovať vo vašom obsahu.

Licencia na Váš obsah. Spoločnosti udeľujete plne platené, trvalé, neodvolateľné, celosvetové, bezplatné, neexkluzívne a plne sublicencovateľné právo (vrátane akýchkoľvek morálnych práv) a licenciu na používanie, licencovanie, distribúciu, reprodukovanie, upravovanie, prispôsobovanie, verejné predvádzanie a verejne zobrazovať Váš obsah (celý alebo jeho časť) na účely prevádzkovania a poskytovania majetku spoločnosti. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že iní používatelia môžu vyhľadávať, vidieť, používať, upravovať a reprodukovať akýkoľvek váš obsah, ktorý odošlete do akejkoľvek „verejnej“ oblasti majetku spoločnosti. Zaručujete, že držiteľ akéhokoľvek celosvetového práva duševného vlastníctva, vrátane morálnych práv, na váš obsah sa úplne a účinne vzdal všetkých takýchto práv a platne a neodvolateľne vám udelil právo udeliť licenciu uvedenú vyššie. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za všetok svoj obsah, ktorý sprístupníte na alebo vo vlastníctve spoločnosti.

Predložené materiály. Nevyžadujeme a ani si neželáme dostávať od vás žiadne dôverné, tajné alebo vlastnícke informácie alebo iný materiál prostredníctvom webovej stránky, e-mailom alebo iným spôsobom, pokiaľ o to výslovne nepožiadame. Súhlasíte s tým, že akékoľvek nápady, návrhy, dokumenty, návrhy, kreatívne práce, koncepty, blogové príspevky a/alebo iné materiály, ktoré nám predložíte alebo pošlete (ďalej len „predložené materiály“), sú na vaše vlastné riziko a nebudú sa považovať za dôverné alebo tajné a môžeme ich použiť akýmkoľvek spôsobom v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nemá žiadne záväzky (vrátane, bez obmedzenia, povinnosti zachovávať dôvernosť) v súvislosti s Predloženými materiálmi. Odoslaním alebo odoslaním Predložených materiálov nám vyhlasujete a zaručujete, že Predložené materiály sú pre vás originálne, že máte všetky práva potrebné na predloženie Predložených materiálov, že žiadna iná strana na ne nemá žiadne práva a že akékoľvek „morálne práva“ v Predložených materiáloch bolo upustené. Udeľujete nám a našim pridruženým spoločnostiam plne platené, bezplatné, trvalé, neodvolateľné, celosvetové, nevýhradné a plne sublicencovateľné právo a licenciu na používanie, reprodukovanie, predvádzanie, zobrazovanie, distribúciu, prispôsobovanie, upravovanie, preformátovanie, vytváranie odvodené diela a inak komerčne alebo nekomerčne využívať akýmkoľvek spôsobom akékoľvek a všetky Predložené materiály a udeliť sublicenciu na vyššie uvedené práva v súvislosti s prevádzkou a údržbou majetku spoločnosti a/alebo podnikania spoločnosti, a to aj na účely propagácie a/alebo alebo komerčné účely. Nemôžeme byť zodpovední za udržiavanie akéhokoľvek Predloženého materiálu, ktorý nám poskytnete, a akýkoľvek takýto Predložený materiál môžeme kedykoľvek vymazať alebo zničiť.

Zakázané správanie používateľa. Zakazuje sa vám zapájať sa do akéhokoľvek správania, ktoré porušuje akýkoľvek platný zákon alebo nariadenie, zasahuje do používania alebo užívania majetku spoločnosti iným používateľom alebo poškodzuje spoločnosť alebo jej pridružené spoločnosti, riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, agentov alebo zástupcov. Bez obmedzenia vyššie uvedeného súhlasíte s tým, že nebudete: Zapájať sa do akéhokoľvek obťažujúceho, vyhrážajúceho sa, zastrašujúceho, predátorského alebo prenasledovaného správania; Umiestňovať, prenášať alebo zdieľať akýkoľvek Používateľský obsah alebo iný materiál, ktorý je hanlivý, obscénny, pornografický, neslušný, urážlivý, urážlivý, diskriminačný, alebo ktorý porušuje alebo porušuje duševné vlastníctvo alebo iné vlastnícke práva tretích strán; Používať vlastnosti spoločnosti na propagáciu alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej činnosti vrátane, bez obmedzenia, predaja nezákonných drog alebo iných nezákonných produktov alebo služieb; Vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt alebo nepravdivo uvádzať alebo skresľovať svoje spojenie s osobou alebo subjektom; používať akéhokoľvek robota, pavúka, škrabku alebo iné automatizované prostriedky na prístup k vlastnostiam spoločnosti alebo akémukoľvek obsahu alebo údajom na alebo dostupných prostredníctvom vlastností spoločnosti na akýkoľvek účel; Vytvárať, publikovať, distribuovať alebo prenášať akýkoľvek softvér alebo iný materiál, ktorý obsahuje vírus, trójskeho koňa, červa, časovanú bombu alebo iný škodlivý alebo rušivý komponent; Pokúsiť sa zasahovať, ohroziť integritu alebo bezpečnosť systému alebo dešifrovať akékoľvek prenosy na alebo zo serverov, na ktorých bežia vlastnosti spoločnosti; zbierať alebo zhromažďovať akékoľvek informácie z majetku spoločnosti, vrátane, bez obmedzenia, používateľských mien, e-mailových adries alebo iných kontaktných informácií bez výslovného súhlasu vlastníka takýchto informácií; Používať Majetok spoločnosti na akékoľvek komerčné účely vrátane, bez obmedzenia, reklamy alebo nabádania akejkoľvek osoby na nákup alebo predaj akýchkoľvek produktov alebo služieb alebo na poskytovanie darov akéhokoľvek druhu bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti; Upravovať, prispôsobovať, poskytovať sublicencie, prekladať, predávať, spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať akúkoľvek časť Vlastnosti spoločnosti alebo sa inak pokúšať odvodiť akýkoľvek zdrojový kód alebo základné myšlienky alebo algoritmy akejkoľvek časti Vlastnosti spoločnosti; Odstráňte alebo upravte akékoľvek upozornenie na autorské práva, ochrannú známku alebo iné vlastnícke práva, ktoré sa objaví na akejkoľvek časti Vlastnosti spoločnosti alebo na akýchkoľvek materiáloch vytlačených alebo skopírovaných z Vlastnosti spoločnosti; používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo rutinu na zasahovanie do riadneho fungovania majetku spoločnosti alebo na iné zasahovanie do používania a užívania majetku spoločnosti inými používateľmi; alebo Prijať akékoľvek opatrenie, ktoré spôsobí neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie infraštruktúry Spoločnosti alebo inak naruší riadne fungovanie majetku Spoločnosti.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže podniknúť akékoľvek právne kroky a implementovať akékoľvek technické nápravné opatrenia, aby zabránila porušovaniu tejto časti a presadila tieto Zmluvné podmienky.

POUŽÍVATEĽSKÉ ÚČTY.

Registrácia. Ak chcete získať prístup k určitým funkciám vlastností spoločnosti, môže sa od vás vyžadovať registrácia účtu (ďalej len „účet“). Pri registrácii účtu budete musieť poskytnúť určité informácie o sebe a vytvoriť si používateľské meno a heslo. Súhlasíte s tým, že poskytnete presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako to vyžaduje registračný formulár, a že budete svoje informácie udržiavať a okamžite aktualizovať, aby boli presné, aktuálne a úplné. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet, ak sa akékoľvek informácie poskytnuté počas procesu registrácie alebo neskôr ukážu ako nepresné, nie aktuálne alebo neúplné. Zabezpečenie účtu. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti hesla k vášmu účtu a za všetky aktivity, ku ktorým dôjde v rámci vášho účtu. Súhlasíte s tým, že spoločnosť okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie alebo podozrenie z neoprávneného použitia vášho účtu alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú nedodržaním vyššie uvedených požiadaviek. Zrušenie účtu. Svoj účet môžete ukončiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa pokynov vo vlastnostiach spoločnosti. Spoločnosť môže pozastaviť alebo ukončiť váš účet kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, bez upozornenia alebo vysvetlenia, a to aj v prípade, ak sa spoločnosť domnieva, že ste porušili dohodu alebo akýkoľvek príslušný zákon, nariadenie alebo príkaz, alebo že vaše správanie poškodzuje spoločnosť, jej používateľov. alebo verejnosť. Po akomkoľvek ukončení vášho účtu zostanú v platnosti všetky ustanovenia zmluvy, ktoré by zo svojej podstaty mali prežiť aj po ukončení, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, vylúčení záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti. Spoločnosť si môže ponechať a použiť informácie o vašom účte a váš obsah podľa potreby, aby splnila svoje zákonné povinnosti, vyriešila spory a presadila svoje dohody. Úprava vlastností spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornenia upraviť, aktualizovať alebo prerušiť poskytovanie Vlastnosti spoločnosti alebo akejkoľvek ich časti. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, aktualizáciu, pozastavenie alebo zrušenie vlastníctva spoločnosti alebo akejkoľvek ich časti.

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN.

Vlastnosti a propagácie tretích strán. Vlastníctvo spoločnosti môže obsahovať odkazy na webové stránky a aplikácie tretích strán („Vlastníctva tretích strán“) alebo zobrazovať propagačné akcie alebo reklamy tretích strán, ako sú napríklad propagačné akcie alebo reklamy na produkty a služby sprístupnené tretími stranami (ďalej len „Propagácie tretích strán“ ). Neposkytujeme, nevlastníme ani nekontrolujeme žiadne produkty alebo služby, ku ktorým máte prístup prostredníctvom propagácií tretích strán. Keď kliknete na odkaz na vlastníctvo tretej strany alebo na propagáciu tretej strany, nemusíme vás varovať, že ste opustili vlastníctvo spoločnosti a vzťahujú sa na vás zmluvné podmienky (vrátane zásad ochrany osobných údajov) inej webovej lokality alebo miesta určenia. Takéto vlastníctva tretích strán a propagácie tretích strán nie sú pod kontrolou spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne vlastníctvo tretích strán alebo propagácie tretích strán, vrátane presnosti, včasnosti alebo úplnosti takéhoto obsahu. Spoločnosť poskytuje tieto vlastníctva tretích strán a propagačné akcie tretích strán len pre pohodlie a nekontroluje, neschvaľuje, nemonitoruje, neschvaľuje, nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa majetku tretích strán alebo propagačných akcií tretích strán alebo akéhokoľvek produktu alebo službu poskytovanú v súvislosti s tým. Všetky odkazy vo vlastníctvach tretích strán a propagáciách tretích strán používate na vlastné riziko. Keď opustíte nehnuteľnosti spoločnosti, zmluva a zásady spoločnosti nebudú upravovať vaše aktivity na nehnuteľnostiach tretích strán. Pred pokračovaním v akejkoľvek transakcii s akoukoľvek treťou stranou by ste si mali prečítať príslušné podmienky a zásady, vrátane postupov ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov, akéhokoľvek vlastníctva tretích strán alebo poskytovateľov akýchkoľvek propagačných akcií tretích strán a vykonať akékoľvek prešetrenie, ktoré považujete za potrebné alebo vhodné.

Výnosy z reklamy. Spoločnosť si vyhradzuje právo zobrazovať propagačné akcie tretích strán pred, po alebo v spojení s užívateľským obsahom uverejneným na alebo vo vlastnostiach spoločnosti a beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť voči vám v súvislosti s nimi nemá žiadne záväzky (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek povinnosť deliť sa o príjmy získané spoločnosťou v dôsledku takejto reklamy).

ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK A PODMIENOK.

AKO JE. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vlastníctvo spoločnosti používate na vlastné riziko a že sú poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“, so všetkými chybami. Spoločnosť, jej pridružené spoločnosti a ich príslušní funkcionári, riaditelia, zamestnanci, zmluvní partneri a zástupcovia (spoločne „Strany spoločnosti“) výslovne odmietajú všetky záruky, vyhlásenia a podmienky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, vrátane, ale nie obmedzené na implicitné záruky alebo podmienky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia vyplývajúce z používania webovej stránky.

STRANY SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, PREHLÁSENIE ANI PODMIENKU, ŽE: (1) VLASTNOSTI SPOLOČNOSTI SPLŇUJÚ VAŠE POŽIADAVKY; (2) VAŠE POUŽÍVANIE MAJETKU SPOLOČNOSTI BUDE NEPRERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZCHYBNÉ; ALEBO (3) VÝSLEDKY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM MAJETKOV SPOLOČNOSTI, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ.

AKÝKOĽVEK OBSAH STIAHNUTÝ Z ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÝ PROSTREDNÍCTVOM VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI MÁTE PRÍSTUP NA VLASTNÉ RIZIKO A BUDETE VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA SVOJOM MAJETKU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, AKÉHOKOĽVEK AKÉHOKOĽVEK SYSTÉMU OCHRANY POČÍTAČA A SYSTÉMU POUŽÍVANIA POČÍTAČA ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ STRATY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z PRÍSTUPU K TAKÉMUTO OBSAHU.

ŽIADNE RADY ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLOČNOSTI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM MAJETKU SPOLOČNOSTI NEVYTVORIA ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ TU VÝSLOVNE NIE JE UVEDENÁ.

ŽIADNA ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVANIE TRETÍCH STRÁN. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zmluvné strany spoločnosti nenesú zodpovednosť a súhlasíte s tým, že sa nebudete snažiť brať zmluvné strany spoločnosti na zodpovednosť za správanie tretích strán, vrátane prevádzkovateľov externých stránok, a že riziko zranenia od takýchto tretích strán úplne spočíva s tebou.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

Vylúčenie zodpovednosti za určité škody. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zmluvné strany spoločnosti nebudú za žiadnych okolností zodpovedné za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo represívne škody alebo škody alebo náklady spôsobené stratou výroby alebo používania, prerušením podnikania, obstaraním náhradného tovaru alebo služieb, stratou ziskov, výnosov alebo údajov alebo akýchkoľvek iných škôd alebo nákladov, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, aj keď bola spoločnosť upozornená na možnosť takýchto škôd. To zahŕňa škody alebo náklady vyplývajúce z: (1) vášho používania alebo neschopnosti používať vlastnosti spoločnosti; (2) náklady na obstaranie náhradného tovaru alebo služieb vyplývajúce z akéhokoľvek zakúpeného alebo získaného tovaru, údajov, informácií alebo služieb alebo prijatých správ pre transakcie uskutočnené prostredníctvom Vlastnosti spoločnosti; (3) neoprávnený prístup alebo zmena vašich prenosov alebo údajov; (4) vyhlásenia alebo správanie akejkoľvek tretej strany k nehnuteľnostiam spoločnosti; alebo (5) akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa majetku spoločnosti.

Limit zodpovednosti. Zmluvné strany spoločnosti vám v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za viac ako (a) sto dolárov alebo (b) nápravu alebo pokutu uloženú zákonom, podľa ktorého takýto nárok vzniká. Toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na zodpovednosť zmluvnej strany spoločnosti za (i) smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbanlivosťou zmluvnej strany spoločnosti alebo (ii) akékoľvek zranenie spôsobené podvodom alebo podvodným uvedením do omylu zmluvnej strany spoločnosti.

Používateľský obsah. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za včasnosť, vymazanie, nesprávne doručenie alebo neuloženie akéhokoľvek obsahu, používateľskej komunikácie alebo nastavení personalizácie, vrátane vášho obsahu a používateľského obsahu.

Základ dohody. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že obmedzenia škôd uvedené vyššie sú základnými prvkami základu dohody medzi spoločnosťou a vami.

POSTUP PODÁVANIA NÁROKOV Z PORUŠENIA AUTORSKÝCH PRÁV.

Spoločnosť rešpektuje práva duševného vlastníctva ostatných a vyžaduje, aby používatelia majetku spoločnosti robili to isté. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované a zverejnené na vlastnostiach spoločnosti spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite nášmu zástupcovi pre autorské práva nasledujúce informácie: (a) elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti vlastník autorských práv; (b) popis diela chráneného autorskými právami, o ktorom tvrdíte, že bolo porušené; (c) popis umiestnenia materiálu, o ktorom tvrdíte, že porušuje autorské práva; (d) vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu; (e) vaše písomné vyhlásenie, že v dobrej viere veríte, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a (f) vaše vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv. Kontaktné informácie na zástupcu spoločnosti pre autorské práva týkajúce sa oznámenia o nárokoch na porušenie autorských práv sú nasledovné: Zástupca DMCA, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202.

NÁPRAVY.

Porušenia. Ak sa spoločnosť dozvie o akomkoľvek možnom porušení zmluvy z vašej strany, spoločnosť si vyhradzuje právo takéto porušenia vyšetriť. Ak sa v dôsledku vyšetrovania spoločnosť domnieva, že došlo k trestnej činnosti, spoločnosť si vyhradzuje právo postúpiť záležitosť a spolupracovať s akýmikoľvek príslušnými právnymi orgánmi. Spoločnosť môže zverejniť akékoľvek informácie alebo materiály vo vlastnostiach spoločnosti alebo v nich, vrátane vášho obsahu, aby splnila príslušné zákony, právny proces, vládne požiadavky, presadila dohodu, reagovala na akékoľvek tvrdenia, že váš obsah porušuje práva tretích strán, reaguje na vaše žiadosti o zákaznícky servis alebo ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti Spoločnosti, jej Registrovaných užívateľov alebo verejnosti.

Porušenie. Ak spoločnosť zistí, že ste porušili akúkoľvek časť zmluvy alebo preukázali správanie nevhodné pre vlastníctvo spoločnosti, spoločnosť vás môže upozorniť e-mailom, vymazať akýkoľvek váš obsah, prerušiť vašu registráciu alebo predplatné akýchkoľvek služieb, zablokovať váš prístup k vlastníctvu spoločnosti a svoj účet, upozornite a/alebo odošlite obsah príslušným orgánom činným v trestnom konaní a podniknite akékoľvek ďalšie kroky, ktoré spoločnosť považuje za vhodné.

DOBA A UKONČENIE.

Termín. Zmluva nadobudne platnosť v deň, keď ju prijmete, a zostane v platnosti, pokiaľ budete používať vlastnosti spoločnosti, pokiaľ nebude ukončená skôr v súlade s podmienkami zmluvy.

Pred použitím. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zmluva začala platiť v deň, keď ste prvýkrát použili vlastnosti spoločnosti, a zostane v platnosti počas používania akéhokoľvek majetku spoločnosti, pokiaľ nebude ukončená skôr v súlade so zmluvou.

Ukončenie poskytovania služieb spoločnosťou. Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť Zmluvu, vrátane vášho práva používať Webovú stránku, Aplikáciu a Služby kedykoľvek, s upozornením alebo bez neho, a to aj v prípade, ak Spoločnosť zistí, že porušujete Zmluvu.

Ukončenie služieb z vašej strany. Ak chcete ukončiť jednu alebo viacero Služieb poskytovaných Spoločnosťou, môžete tak urobiť kedykoľvek upozornením spoločnosti a prerušením používania Služieb.

Účinok ukončenia. Ukončenie akejkoľvek Služby zahŕňa aj odobratie prístupu k Službe (službám) a zablokovanie ďalšieho používania Služby (služieb). Po ukončení akejkoľvek Služby sa vaše právo na používanie takejto Služby okamžite ukončí. Akékoľvek ukončenie Služieb môže zahŕňať vymazanie vášho hesla a všetkých súvisiacich informácií, súborov a Obsahu spojeného s vaším účtom alebo vo vnútri vášho účtu (alebo akejkoľvek jeho časti), vrátane virtuálnych kreditov a vášho obsahu. Všetky ustanovenia zmluvy, ktoré by mali zo svojej podstaty pretrvať, zostanú v platnosti aj po ukončení Služieb, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, vylúčení záruky a obmedzenia zodpovednosti.

MEDZINÁRODNÍ UŽÍVATELIA.

Vlastnosti spoločnosti sú kontrolované a ponúkané spoločnosťou zo svojich zariadení v Spojených štátoch. Ak pristupujete alebo používate vlastnosti spoločnosti mimo územia Spojených štátov amerických, robíte tak na vlastné riziko a zodpovedáte za dodržiavanie miestnych zákonov.

RIEŠENIE SPOROV.

Pozorne si prečítajte nasledujúcu rozhodcovskú zmluvu v tejto časti („Rozhodcovská zmluva“). Vyžaduje, aby ste rozhodovali v sporoch so spoločnosťou a obmedzuje spôsob, akým od nás môžete žiadať nápravu.

Vzdanie sa skupinovej žaloby. Vy a spoločnosť súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor, nárok alebo žiadosť o nápravu sa bude riešiť výlučne na individuálnom základe a nie ako žalobca alebo člen triedy v akomkoľvek údajnom konaní triedy alebo zástupcu. Rozhodca nebude spájať nároky viac ako jednej osoby, ani nebude predsedať žiadnej forme zastupujúceho alebo skupinového konania. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nevykonateľné, celá táto časť o riešení sporov bude neplatná.

Úprava rozhodcovskej zmluvy s oznámením. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto Arbitrážnu zmluvu s upozornením. Ak Spoločnosť vykoná podstatné zmeny v tejto Arbitrážnej zmluve, môžete túto zmluvu ukončiť do 30 dní od prijatia oznámenia. Ak sa zistí, že ktorákoľvek časť tejto arbitrážnej zmluvy je neplatná alebo nevymáhateľná, zostávajúce ustanovenia budú naďalej platiť.

Právomoc rozhodcu. Rozhodca vymenovaný na riešenie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s výkladom, uplatniteľnosťou, vykonateľnosťou alebo tvorbou tejto arbitrážnej zmluvy má výhradnú právomoc určiť rozsah a vymáhateľnosť tejto zmluvy. Rozhodcovské konanie sa obmedzí na vyriešenie práv a záväzkov vás a spoločnosti a nebude sa spájať so žiadnymi inými záležitosťami ani spájať s inými prípadmi alebo stranami. Rozhodca bude mať oprávnenie vyhovieť návrhom zbavujúcim sa celého nároku alebo jeho časti, priznať peňažnú náhradu škody a poskytnúť akýkoľvek nepeňažný opravný prostriedok alebo úľavu, ktorú má jednotlivec k dispozícii podľa platných zákonov, pravidiel rozhodcovského fóra a zmluvy (vrátane Arbitrážna zmluva). Rozhodca vydá písomný rozsudok a výrok rozhodnutia, v ktorom uvedie podstatné zistenia a závery, na ktorých je rozhodnutie založené, vrátane výpočtu prípadnej priznanej náhrady škody. Rozhodca má rovnakú právomoc udeliť úľavu na individuálnom základe, akú by mal sudca na súde, a rozhodnutie rozhodcu je konečné a záväzné pre vás a spoločnosť.

Vzdanie sa poroty. VY A SPOLOČNOSŤ SÚHLASÍTE, ŽE SA VZDÁTE AKÝCHKOĽVEK ÚSTAVNÝCH A ZÁKONNÝCH PRÁVA ŽALOVAŤ NA SÚDE A VEDIEŤ SÚD PRED SUDCOM ALEBO POROTOU. Vy a spoločnosť súhlasíte s tým, že budete riešiť akékoľvek spory, nároky alebo žiadosti o nápravu prostredníctvom záväzného arbitrážneho konania podľa tejto arbitrážnej zmluvy, s výnimkou prípadov uvedených v časti s názvom „Použiteľnosť tejto arbitrážnej zmluvy“ vyššie. Rozhodca môže na individuálnom základe priznať rovnakú náhradu škody a odškodnenia ako súd, ale v rozhodcovskom konaní nie je sudca ani porota a súdne preskúmanie rozhodcovského rozsudku podlieha veľmi obmedzenému preskúmaniu.

Vzdanie sa triedy alebo inej neindividuálnej pomoci. Akékoľvek spory, nároky alebo žiadosti o nápravu v rámci tejto arbitrážnej zmluvy musia byť riešené prostredníctvom individuálneho arbitrážneho konania a nemôžu prebiehať ako skupinová alebo kolektívna žaloba. Dostupná je len individuálna úľava a nároky viac ako jedného zákazníka alebo používateľa nemožno konsolidovať alebo rozhodovať spolu s nárokmi akéhokoľvek iného zákazníka alebo používateľa. V prípade, že súd rozhodne, že obmedzenia uvedené v tejto časti sú nevymáhateľné v súvislosti s konkrétnym sporom, nárokom alebo žiadosťou o nápravu, tento aspekt bude oddelený od arbitráže a bude podaný štátnym alebo federálnym súdom so sídlom v štáte z Colorada. Všetky ostatné spory, nároky alebo žiadosti o nápravu budú riešené arbitrážou. 30-dňové právo na odstúpenie. Máte možnosť odstúpiť od ustanovení tejto arbitrážnej zmluvy zaslaním písomného oznámenia o svojom rozhodnutí na adresu [chránené e-mailom] do 30 dní po tom, čo sa prvýkrát stane predmetom tejto arbitrážnej zmluvy. Vaše oznámenie musí obsahovať vaše meno, adresu, používateľské meno spoločnosti (ak je k dispozícii), e-mailovú adresu, na ktorú dostávate firemné e-maily alebo ktorú ste použili na vytvorenie svojho účtu (ak ho máte), a výslovné vyhlásenie, že si želáte odhlásiť sa z tohto Rozhodcovská zmluva. Ak sa odhlásite z tejto arbitrážnej zmluvy, všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa na vás budú naďalej vzťahovať. Odstúpenie od tejto arbitrážnej zmluvy nemá vplyv na žiadne iné arbitrážne zmluvy, ktoré s nami môžete mať v súčasnosti alebo v budúcnosti. Oddeliteľnosť. S výnimkou časti s názvom „Vzdanie sa triedy alebo iného neindividuálneho odškodnenia“ vyššie, ak sa akákoľvek časť alebo časti tejto arbitrážnej zmluvy zistí podľa zákona ako neplatná alebo nevymáhateľná, potom táto konkrétna časť alebo časti nebudú mať žiadny účinok a budú budú oddelené a zostávajúce časti Arbitrážnej zmluvy zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Prežitie dohody. Táto arbitrážna zmluva zostane v platnosti aj po ukončení vášho vzťahu so spoločnosťou. Modifikácia. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy, ak Spoločnosť v budúcnosti urobí akékoľvek významné zmeny v tejto Arbitrážnej zmluve, máte právo túto zmenu odmietnuť do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny. Ak tak chcete urobiť, musíte to písomne ​​oznámiť spoločnosti na adrese Quiz Daily, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO, 80202.

Elektronická komunikácia: Súhlasíte s tým, že všetka komunikácia medzi vami a Spoločnosťou, vrátane oznámení, zmlúv a zverejnení, vám môže byť poskytovaná elektronicky. Ďalej beriete na vedomie, že takáto elektronická komunikácia spĺňa všetky zákonné požiadavky, ktoré by vyžadovali, aby bola komunikácia v písomnej forme.

Postúpenie: Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nesmiete previesť ani postúpiť žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa tejto zmluvy. Akýkoľvek pokus urobiť tak bez súhlasu bude považovaný za neplatný.

Vyššia moc: Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne oneskorenia alebo zlyhania vo výkone spôsobené udalosťami mimo jej primeranej kontroly, ako sú činy vyššej moci, vojna, terorizmus, civilné alebo vojenské úrady, požiare, záplavy, nehody, štrajky alebo nedostatky. dopravných zariadení, paliva, energie, práce alebo materiálov.

Výhradné miesto konania: Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce z alebo súvisiace s touto dohodou sa budú riešiť výlučne na štátnych alebo federálnych súdoch so sídlom v Denveri, Colorado, v rozsahu povolenom touto dohodou.

Rozhodujúce právo: Táto dohoda sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Colorado, v súlade s federálnym zákonom o arbitráži, bez toho, aby sa uplatňovali akékoľvek zásady, ktoré stanovujú uplatnenie práva inej jurisdikcie. Na túto dohodu sa nevzťahuje Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Voľba jazyka: Strany výslovne súhlasia s tým, že táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty sú napísané v angličtine. Les parties conviennent expressément que cette convention et tous les documents qui y sont liés soient rédigés en anglais.

Upozornenie: Zodpovedáte za to, že spoločnosti poskytnete svoju najaktuálnejšiu e-mailovú adresu. V prípade, že e-mailová adresa, ktorú ste uviedli, nie je platná alebo nie je schopná doručovať požadované alebo povolené oznámenia, za účinné sa považuje odoslanie takéhoto oznámenia spoločnosťou e-mailom. Spoločnosti môžete oznámiť na adrese uvedenej v tejto zmluve.

Zrieknutie sa práva: Nedodržanie alebo zrieknutie sa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa nebude považovať za zrieknutie sa akéhokoľvek iného ustanovenia alebo takéhoto ustanovenia pri akejkoľvek inej príležitosti.

Oddeliteľnosť: Ak sa akákoľvek časť tejto zmluvy považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti a neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude vykladať spôsobom, ktorý odráža pôvodný zámer strán.

Úplná dohoda: Táto dohoda predstavuje konečnú, úplnú a exkluzívnu dohodu medzi zmluvnými stranami s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce diskusie a dohody medzi zmluvnými stranami.